For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
TE NDRYSHME

Legjislacioni Tatimor në praktikë


  • Legjislacioni Tatimor në praktikë
Përshkrimi
Lloji : Ofertë
Data : 04 September 2019
Vendndodhja : Rruga e Durrësit 1, Tirana, Shqipëria

Trajnim profesional për Ekonomistët, Kontabilistët, Juristët, etj.

I njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Trajnim me objektiva ambicioze

Kursi synon të ndërthurë teorinë e legjislacionit tatimor me kazuse konkrete në praktikë, në mënyrë që përvetësimi i njohurive të bëhet sa më i kuptueshem.

Gjatë zhvillimit të kursit realizohet njohja e koncepteve kryesore të legjislacionit fiskal dhe proceduarave tatimore. Aftësimi i pjesmarrësve me nocionet baze të sistemit juridik në fushën e së drejtës fiskale tatimore në Republikën e Shqipërisë, dhe ndërthurja e zbatimit të tyre në praktikën e përditëshme të aktivitetit tregtar dhe atijë administrativ.

Kursi zhvillohet nga Lektor me shumë ekpseriencë në hartimin, interpetimin dhe zbatimin e legjislacionit fiskal tatimor në Shqipëri.

Modulet e kursit
– Moduli 1. LIGJI PËR PROCEDURAT TATIMORE. PAKETA FISKALE
– Moduli 2. LIGJI PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT
– Moduli 3. LIGJI I TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR (TVSH)
– Moduli 4. LIGJI PËR SIGURIMET SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE
– Moduli 5. LIGJI PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
– Moduli 6. LIGJI PËR SISTEMIN E TAKSAVE KOMBËTARE
– Moduli 7. LIGJI PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE
– Moduli 8. LIGJI PËR LOJRAT E FATIT
– Moduli 9. MARRVESHJET NDËRKOMBËTARE DHE KOMBËTARE
– Moduli 10. LIGJI PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT QKB
– Moduli 11. LIGJI PËR TREGTARËT DHE SHOQËRITË TREGTARE
– Moduli 12. LIGJI PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE

Pak fjalë rreth nesh

Finance Partner: Qendër kursesh e liçensuarë në QKL, e njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë për ofrimin e kurseve praktike profesionale kontabiliteti, programe financiare, trajnime marketingu, trajnime juridike.Veprimtaria jonë konsiston në trajnimin praktik të burimeve njerëzore.

Kush mund ta ndjekë kursin
Kursin mund ta ndjekin të gjithë të interesuarit: Ekonomistë, Kontabilistë, Juristë. Sipermarrës. Administratorë. Punonjës te administrates. Studentë të gjitha fushave. Cdo individ që dëshiron të kuptojë dhe mësojë praktikisht si funksionon legjislacioni tatimorë në Republikën e Shqiperisë.

Në përfundim të kursit kursantët paisen me certifikatën e kursit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

Si mund të regjistroheni

Rregjistrimi në kurs mund të bëhet dhe online duke na telefonuar apo shkruar të dhënat me mesazh në inbox, WhatsApp, Viber. 0694484442

Në përfundim të kursit kursantët paisen me certifikatën e kursit e njohur nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë.

 

 Vendndodhja

Të ngjashme

0 € (I fiksuar)

SHITET FAQE INSTAGRAMI

  • 0699238225

  • Tirana, Shqipëria
Postuar më: 12 August 2020